PRIVACY POLICY

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้

 

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด มหาชน (ในที่นี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา“) มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดียิ่งขึ้นทุกๆ วันแก่ท่าน การดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างสูง บริษัทฯ อยากให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะปลอดภัยเมื่ออยู่ในความดูแลของเรา และอยากให้ท่านเข้าใจว่าบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น โดยจัดทำเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งจะแจ้งวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของ indexcreativevillage.com ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. จึงจำเป็นที่ต้องแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดย บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับและอยู่ภายใต้มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามข้อ 6. จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง บริษัทฯ จะแจ้งการจัดเก็บให้ท่านทราบไม่เกิน 30 วัน หลังจากการจัดเก็บ

ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บริษัทฯ อาจมีบางบริการที่ บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

2.ข้อมูลที่ อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหลายช่องทาง เช่น

2.1 เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูล บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

2.2 บริษัทฯ อาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่าน โดยจะจัดเก็บข้อมูลดังนี้ หมายเลขไอพี (IP Address) หรือ เวลาการเข้าใช้งาน เป็นต้น

2.3 คุกกี้ เว็บไซต์ของ บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ในบางกรณี คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและเว็บไซต์ของเรา บริษัทฯ ใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านในครั้งถัดไปที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัทฯ

 

3.ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านภายในระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

4.วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ บริษัทฯ ได้จัดเก็บ บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ บริษัทฯ ระบุไว้ โดยทาง บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

4.1 เพื่อให้บริการหรือตอบคำถามตามที่ท่านร้องขอ

4.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของ บริษัทฯ หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

4.3 เพื่อให้บริการตามธุรกรรมระหว่างท่านกับบริษัทฯ โดยตรง

4.4 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ สำหรับแสดงเนื้อหาและโฆษณา จัดและนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการขาย วิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็ปไซต์ และกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ (social activity) ที่ตรงกับความสนใจของเจ้าของข้อมูล

4.5 เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง และมอบประสบการณ์การใช้งานบนเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้น

4.6 การกระทำอื่นที่ท่านให้ความยินยอม

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น โดยทาง บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ภายใต้ความยินยอมของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ เว้นแต่

 1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 3. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 4. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 5. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 6. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีดังนี้

5.1 ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

5.2 คำสั่งศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ กฎหมาย ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

โปรดทราบว่า บริษัทฯ อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างพันธมิตรของ บริษัทฯ ด้วยกัน เพื่อการให้บริการแก่ท่านอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลที่อาจส่งต่อได้แก่ ชื่อลูกค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล์ ชื่อ บริษัทฯ (องค์กร) ตำแหน่งงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการเท่านั้น

เว็บไซต์ของ บริษัทฯ อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดทราบว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ใช้โดยเว็บไซต์อื่น นอกเหนือจากเว็บไซต์ของ บริษัทฯ เอง

 

6.การรักษาความมั่งคงปลอดภัย

ทาง บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

6.1 บริษัทฯ ป้องกันมิให้มีการ เข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

6.2 บริษัทฯ จำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูล โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเข้มงวด

6.3 ในกรณีที่ บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัทฯ อื่นๆ เพื่อให้บริการในนามของ บริษัทฯ และมอบหมายให้ บริษัทฯ เหล่านั้นรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะกำหนดให้ บริษัทฯ ดังกล่าวลงนามในข้อตกลงทั้งหมดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังใช้มาตรการความปลอดภัยทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนดไว้

6.4 การเข้ารหัส บริษัทฯ ใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย

 

7.สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้ โดยสามารถแจ้งให้ทาง บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางอีเมล์ dpo@index-creative.com เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว

7.1 สิทธิเพิกถอนความยินยอม

ทาง บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมนั้น อาจมีบางบริการที่ บริษัทฯ ไม่อาจให้บริการโดยปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งทาง บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

7.2 สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

7.3 สิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม

7.4 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

7.5 สิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

7.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์

7.8 สิทธิขอให้ห้ามหรือคัดค้านประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

7.9 สิทธิขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

 

8.ช่องทางการติดต่อ

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด มหาชน

เลขที่ 545 ซอยปรีดีพนมยงค์ 42 ถนน สุขุวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-666-9333

อีเมล์์ : dpo@index-creative.com

เว็บไซต์ : https://www.indexcreativevillage.com

 

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทาง บริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยจะแจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดและจะแจ้งให้ท่านทราบขณะเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งแรกหลังจากที่การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายข้างต้น

วันที่แก้ไขล่าสุด 1 เมษายน 2566

 

คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของ บริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างท่านกับ บริษัทฯ ทั้งนี้ไม่ว่าขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม

บริษัทฯ สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบแต่อย่างใด

เมื่อท่านได้เข้ามาในเว็บไซต์นี้และ/หรือใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ หากท่านไม่ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์โดยทันที

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

บริษัทฯ เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ และข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏนั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งท่านสามารถ เข้าถึง คัดลอก ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานในลักษณะที่ไม่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวท่านไม่อาจแก้ไขหรือลบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ปรากฏอยู่บนข้อมูลที่ท่านเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ นอกจากนี้ห้ามใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในลักษณะใดๆ ที่เป็นการแข่งขันกับ บริษัทฯ

ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของท่านในเวลาใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือมาตรการใดๆ ที่ บริษัทฯ มีอยู่ตามกฎหมาย

 

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ เป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า รวมถึงทรัพย์สินในทางปัญญาอย่างใด ๆ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนหรือไม่ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ และบริษัทฯ ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ หรือตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้

 

ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์

ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิ์ในข้อมูลที่ตนเองให้ไว้ และข้อมูลเหล่านั้นถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใดๆ ในเว็บไซต์นี้ และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดๆ และท่านจะเยียวยาความเสียหายใดๆ ที่ บริษัทฯ ได้รับอันเนื่องจากการใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้

 

ห้ามท่านอัพโหลด หรือเผยแพร่ข้อมูลที่

1) เป็นความลับ มีเจ้าของ เป็นเท็จ หลอกลวง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการใดๆ

2) อาจมีไวรัส มีลักษณะการหาเสียงทางการเมือง จดหมายลูกโซ่ หรือ Spam mail นอกจากนี้ ห้ามท่านใช้อีเมล์์หรือให้ข้อมูลที่บ่งบอกความเป็นตัวตนอันเป็นเท็จ ปลอมแปลงตนเองเป็นบุคคลอื่น หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามท่านอัพโหลดข้อมูลในลักษณะที่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในเว็บไซต์นี้

 

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น (Hyperlinks)

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ บริษัทฯ การเข้าสู่หรือใช้เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงเข้าไปดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและระมัดระวังในการใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ

 

ข้อสงวนสิทธิ์

ในการใช้งานเว็บไซต์หรือกรณีที่ท่านดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใดๆ จากเว็บไซต์ ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสม เชื่อถือได้ และปราศจากไวรัส, Computer Worm, Trojan House, Spyware หรือ Malware หรือการเข้าเว็บไซต์นี้อาจจะถูกขัดจังหวะ ผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ ท่านตกลงรับความเสี่ยงภัยในความความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากเว็บไซต์

 

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ หรือจากการที่บุคคลภายนอกเจาะเข้าไปในระบบของเว็บไซต์ หรือที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า บริษัทฯ จะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความสูญหาย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท่านตกลงรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์นี้เอง

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นข้อกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้คุกกี้

 

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด มหาชน (ในที่นี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ” หรือ “เรา“) มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดียิ่งขึ้นทุกๆ วันแก่ท่าน การดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าจึงนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างสูง บริษัทฯ อยากให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะปลอดภัยเมื่ออยู่ในความดูแลของเรา และอยากให้ท่านเข้าใจว่าบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลของท่านอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของท่านได้ดียิ่งขึ้น โดยจัดทำเป็นนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ซึ่งจะแจ้งวิธีที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

 

1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ของ indexcreativevillage.com ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยจัดเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 4. จึงจำเป็นที่ต้องแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมก่อนเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดย บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับและอยู่ภายใต้มาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามข้อ 6. จากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง บริษัทฯ จะแจ้งการจัดเก็บให้ท่านทราบไม่เกิน 30 วัน หลังจากการจัดเก็บ

ท่านสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ บริษัทฯ อาจมีบางบริการที่ บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้หากปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 

2.ข้อมูลที่ อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ เก็บรวบรวม

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านหลายช่องทาง เช่น

2.1 เมื่อท่านติดต่อสอบถามข้อมูล บริษัทฯ อาจขอข้อมูลเกี่ยวกับท่าน เช่น ชื่อ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น

2.2 บริษัทฯ อาจจัดเก็บบันทึกข้อมูลการเข้าออกเว็บไซต์ (Log Files) ของท่าน โดยจะจัดเก็บข้อมูลดังนี้ หมายเลขไอพี (IP Address) หรือ เวลาการเข้าใช้งาน เป็นต้น

2.3 คุกกี้ เว็บไซต์ของ บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้ในบางกรณี คุกกี้ คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จัดเก็บข้อมูลซึ่งแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์ของท่านและเว็บไซต์ของเรา บริษัทฯ ใช้คุกกี้เฉพาะเพื่อการจัดเก็บข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อท่านในครั้งถัดไปที่ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ บริษัทฯ

 

3.ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านภายในระยะเวลาที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ โดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยตามสมควรเพื่อป้องกันการเข้าถึง การรวบรวม การใช้ การเปิดเผย การทำสำเนา การดัดแปลง การกำจัดข้อมูล หรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

4.วัตถุประสงค์การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ บริษัทฯ ได้จัดเก็บ บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปดำเนินการอื่นนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ที่ บริษัทฯ ระบุไว้ โดยทาง บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

4.1 เพื่อให้บริการหรือตอบคำถามตามที่ท่านร้องขอ

4.2 เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลของ บริษัทฯ หรือข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

4.3 เพื่อให้บริการตามธุรกรรมระหว่างท่านกับบริษัทฯ โดยตรง

4.4 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ สำหรับแสดงเนื้อหาและโฆษณา จัดและนำเสนอกิจกรรมส่งเสริมการขาย วิเคราะห์การเข้าใช้งานเว็ปไซต์ และกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ (social activity) ที่ตรงกับความสนใจของเจ้าของข้อมูล

4.5 เพื่อช่วยให้เว็บไซต์ของเราทำงานได้อย่างถูกต้อง และมอบประสบการณ์การใช้งานบนเว็บไซต์ของเราได้ดียิ่งขึ้น

4.6 การกระทำอื่นที่ท่านให้ความยินยอม

บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านได้ให้มา เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น โดยทาง บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ขณะเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ภายใต้ความยินยอมของท่านตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งให้ท่านทราบ เว้นแต่

 1. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 3. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
 4. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 5. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 6. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

5.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่กรณีดังนี้

5.1 ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

5.2 คำสั่งศาล พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ กฎหมาย ให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

โปรดทราบว่า บริษัทฯ อาจส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านระหว่างพันธมิตรของ บริษัทฯ ด้วยกัน เพื่อการให้บริการแก่ท่านอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยข้อมูลที่อาจส่งต่อได้แก่ ชื่อลูกค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่อีเมล์ ชื่อ บริษัทฯ (องค์กร) ตำแหน่งงาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขาย โดยจะเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการเท่านั้น

เว็บไซต์ของ บริษัทฯ อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ โปรดทราบว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ใช้โดยเว็บไซต์อื่น นอกเหนือจากเว็บไซต์ของ บริษัทฯ เอง

 

6.การรักษาความมั่งคงปลอดภัย

ทาง บริษัทฯ มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

6.1 บริษัทฯ ป้องกันมิให้มีการ เข้าถึง ทำลาย ใช้ ดัดแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต

6.2 บริษัทฯ จำกัดคนเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในการทราบข้อมูลนั้นเพื่อทำการประมวลผลข้อมูล โดยบุคคลที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามข้อกำหนดการรักษาข้อมูลที่เป็นความลับอย่างเข้มงวด

6.3 ในกรณีที่ บริษัทฯ ว่าจ้าง บริษัทฯ อื่นๆ เพื่อให้บริการในนามของ บริษัทฯ และมอบหมายให้ บริษัทฯ เหล่านั้นรับผิดชอบในการจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จะกำหนดให้ บริษัทฯ ดังกล่าวลงนามในข้อตกลงทั้งหมดที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ยังใช้มาตรการความปลอดภัยทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนดไว้

6.4 การเข้ารหัส บริษัทฯ ใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัย

 

7.สิทธิของเจ้าของข้อมูล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิดังต่อไปนี้ โดยสามารถแจ้งให้ทาง บริษัทฯ ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือผ่านทางอีเมล์ dpo@index-creative.com เพื่อแจ้งความประสงค์ดังกล่าว

7.1 สิทธิเพิกถอนความยินยอม

ทาง บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า การเพิกถอนความยินยอมนั้น อาจมีบางบริการที่ บริษัทฯ ไม่อาจให้บริการโดยปราศจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งทาง บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ

7.2 สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล

7.3 สิทธิขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ได้ให้ความยินยอม

7.4 สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

7.5 สิทธิขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

7.6 สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

7.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์

7.8 สิทธิขอให้ห้ามหรือคัดค้านประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

7.9 สิทธิขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

 

8.ช่องทางการติดต่อ

บริษัท อินเด็กซ์ ครีเอทีฟ วิลเลจ จำกัด มหาชน

เลขที่ 545 ซอยปรีดีพนมยงค์ 42 ถนน สุขุวิท 71 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 02-666-9333

อีเมล์์ : dpo@index-creative.com

เว็บไซต์ : https://www.indexcreativevillage.com

 

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว ทาง บริษัทฯ อาจแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยจะแจ้งล่วงหน้า โดยประกาศบนเว็บไซต์พร้อมระบุวันที่แก้ไขเพิ่มเติมครั้งล่าสุดและจะแจ้งให้ท่านทราบขณะเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งแรกหลังจากที่การแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายข้างต้น

วันที่แก้ไขล่าสุด 1 เมษายน 2566

 

Disclaimer

คำสงวนสิทธิ์ (Disclaimer)

เว็บไซต์นี้ดำเนินการโดย บริษัทฯ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของ บริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างท่านกับ บริษัทฯ ทั้งนี้ไม่ว่าขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม

บริษัทฯ สามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างใด ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ อีกทั้ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องทำการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบแต่อย่างใด

เมื่อท่านได้เข้ามาในเว็บไซต์นี้และ/หรือใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ หากท่านไม่ยอมรับและผูกพันตามเงื่อนไข ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์โดยทันที

 

เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

บริษัทฯ เป็นเจ้าของและเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ๆ และข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏนั้นได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งท่านสามารถ เข้าถึง คัดลอก ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานในลักษณะที่ไม่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวท่านไม่อาจแก้ไขหรือลบสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่แสดงความเป็นเจ้าของที่ปรากฏอยู่บนข้อมูลที่ท่านเข้าถึง คัดลอก ดาวน์โหลด หรือสั่งพิมพ์ นอกจากนี้ห้ามใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ในลักษณะใดๆ ที่เป็นการแข่งขันกับ บริษัทฯ

ท่านตกลงที่จะไม่รบกวนหรือพยายามรบกวนการทำงานของเว็บไซต์ไม่ว่าด้วยวิธีการใด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดหรือระงับการใช้งานของท่านในเวลาใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การระงับการใช้งานไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือมาตรการใดๆ ที่ บริษัทฯ มีอยู่ตามกฎหมาย

 

เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

บริษัทฯ เป็นเจ้าของข้อมูลและลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อทางการค้า รวมถึงทรัพย์สินในทางปัญญาอย่างใด ๆ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนหรือไม่ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ และบริษัทฯ ไม่อนุญาตหรือยินยอมให้มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวเหล่านี้ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ หรือตามที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้

 

ข้อมูลที่คุณให้ไว้ในเว็บไซต์

ท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้มีสิทธิ์ในข้อมูลที่ตนเองให้ไว้ และข้อมูลเหล่านั้นถูกต้อง เหมาะสม ชอบด้วยกฎหมาย และไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดการใช้งานใดๆ ในเว็บไซต์นี้ และจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดๆ และท่านจะเยียวยาความเสียหายใดๆ ที่ บริษัทฯ ได้รับอันเนื่องจากการใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้

 

ห้ามท่านอัพโหลด หรือเผยแพร่ข้อมูลที่

1) เป็นความลับ มีเจ้าของ เป็นเท็จ หลอกลวง ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ข่มขู่ ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือข้อมูลที่มีลักษณะไม่ชอบด้วยกฎหมายด้วยประการใดๆ

2) อาจมีไวรัส มีลักษณะการหาเสียงทางการเมือง จดหมายลูกโซ่ หรือ Spam mail นอกจากนี้ ห้ามท่านใช้อีเมล์์หรือให้ข้อมูลที่บ่งบอกความเป็นตัวตนอันเป็นเท็จ ปลอมแปลงตนเองเป็นบุคคลอื่น หรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดถึงแหล่งที่มาของข้อมูล ห้ามท่านอัพโหลดข้อมูลในลักษณะที่หาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในเว็บไซต์นี้

 

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่น (Hyperlinks)

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ บริษัทฯ การเข้าสู่หรือใช้เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงเข้าไปดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว ท่านจึงควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้งานและระมัดระวังในการใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ

 

ข้อสงวนสิทธิ์

ในการใช้งานเว็บไซต์หรือกรณีที่ท่านดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบใดๆ จากเว็บไซต์ ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวอาจไม่ถูกต้องสมบูรณ์ เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสม เชื่อถือได้ และปราศจากไวรัส, Computer Worm, Trojan House, Spyware หรือ Malware หรือการเข้าเว็บไซต์นี้อาจจะถูกขัดจังหวะ ผิดพลาด ล่าช้า ไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่สามารถเข้าถึงระบบหรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้ ท่านตกลงรับความเสี่ยงภัยในความความสูญหาย เสียหาย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อระบบคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสาร หรือเครื่องมือและอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ รวมตลอดถึงการสูญหายของข้อมูล รวมทั้งความเสียหายโดยอ้อมซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์หรือดาวน์โหลดข้อมูลและส่วนประกอบจากเว็บไซต์

 

ข้อจำกัดความรับผิด

บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดในความเสียหายใดๆ รวมถึง ความสูญหาย เสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ การที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ การที่บุคคลใดๆ ไม่สามารถเข้าใช้เว็บไซต์ได้ หรือจากการที่บุคคลภายนอกเจาะเข้าไปในระบบของเว็บไซต์ หรือที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่า บริษัทฯ จะได้รับแจ้งว่าอาจเกิดความสูญหาย เสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ท่านตกลงรับความเสี่ยงในการใช้งานเว็บไซต์นี้เอง

 

กฎหมายที่ใช้บังคับ

ในกรณีที่จะต้องมีการตีความอันเนื่องมาจากข้อกำหนดหรือเงื่อนไขที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ กฎหมายไทยจะเป็นข้อกฎหมายที่นำมาใช้บังคับในการตีความดังกล่าว