Vision / Mission

Vision

“ผู้สร้างสัมผัสและประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ระดับโลก”

Vision

“ผู้สร้างสัมผัสและประสบการณ์เชิงสร้างสรรค์ระดับโลก”

Mission

“ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียผ่านการตอบสนองอย่างฉับไว การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน”

Mission

“ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียผ่านการตอบสนองอย่างฉับไว การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ทันสมัย ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน”